Skip to content Skip to footer

Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Lichtjes aan de Haven

INTRODUCTIE
Niet omdat we willen, maar omdat het moeten vind je hieronder de Algemene Huurvoorwaarden voor (één of meerdere ruimten) van Lichtjes aan de Haven.

Omdat we ons zomaar kunnen voorstellen dat je niet de behoefte voelt om het helemaal te lezen, zetten we hierbij, in onze eigen taal, de belangrijkste punten op een rijtje.

  1. Wij zorgen voor warme, schone, gezellige ruimtes. Waar jij en je deelnemers gratis koffie en thee kunt pakken.
  2. Zorg jij ervoor dat je alles schoon achterlaat? Zoals je het aantrof toen je binnenkwam? Vaat graag verzamelen in de keuken. Doekje over de tafels, materialen weer op dezelfde plek. Als je zin hebt of het nodig acht; de stofzuiger en schoonmaakmaterialen staan in de kast in de middelste ruimte.
  3. Als je niet de hele dag huurt schoenen uit! Er kan ná jou misschien weer yoga- of meditatielessen zijn, waar een schone vloer heel belangrijk is.
  4. In Lichtjes aan de Haven willen we graag activiteiten die bij onze organisatie passen. En bij de overige activiteiten en huurders. Zo kunnen we elkaar allemaal versterken. We behouden ons het recht voor, zonder opgaaf van redenen, een huurder te weigeren.
  5. Om misverstanden te voorkomen; lees HIER onze annuleringsvoorwaarden.
  6. We kunnen alle voorwaarden proberen dicht te timmeren met regels en juridische taal. Maar…. laten we vooral ‘live’ contact hebben met elkaar over onze wensen en verwachtingen.
En nu hier dan toch ‘de echte kleine regeltjes’. Succes ☘️
Artikel 1
1. Leidend is deze gebruikovereenkomst van Lichtjes aan de Haven zoals die tussen gebruikgever (Lichtjes aan de Haven) en gebruiknemer (Huurder) is overeengekomen door middel van een reservering via de website.
2. Als wordt gesproken over Lichtjes aan de Haven, wordt hiermee bedoelt dát deel dat gehuurd is via de website. Hierbij behoort ook de entreehal, keuken, sanitaire voorzieningen en materialen. Adres: Haven 23 te Schoonhoven.
Artikel 2: Gelegenheid geven tot gebruik
Lichtjes aan de Haven verricht de onderstaande dienstverlening aan de gebruiknemer:
1. Toegang verschaffen tot het pand
2. Beschikbaar hebben en houden van hygiënische en schoongemaakte toiletten;
3. Het verrichten van al nodige het onderhoud;
4. De terbeschikkingstelling van materialen zoals genoemd op de website.
5. Het beschikbaar hebben en houden van water, gas en elektra.
6. Het beschikbaar stellen van koffie en thee
7. Het beschikbaar stellen van koffie- en theekopjes
Artikel 3: Aanvraag en duur van de overeenkomst
1. Lichtjes aan de Haven moet ten minste 1 week van tevoren worden gereserveerd.
2. Bij een annulering korter dan 30 dagen voor aanvang wordt 50% teruggestort.
3. Bij een annulering korter dan 8 dagen voor aanvang wordt het totale bedrag in rekening gebracht.
4. De ruimte kan worden gebruikt van 15 minuten voor tot 15 minuten na de overeengekomen tijd.
5. Bij het overschrijden van de gehuurde tijd zal een navordering volgens het geldende uurtarief plaatsvinden. Voor de berekening van deze navordering wordt voor een gedeelte van een uur voor een vol uur gerekend.
6. Indien de gebruiknemer na ingebrekestelling door de gebruikgever de bepalingen uit de overeenkomst niet nakomt, kan gebruikgever de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen en kan het gebruik van Lichtjes aan de Haven met onmiddellijke ingang door gebruikgever worden beëindigd.
7. Het gebruik van Lichtjes aan de Haven kan te allen tijde (tijdelijk) worden beëindigd, indien de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid dit vraagt. Dit ontslaat de gebruiknemer niet van de verplichting tot het betalen van de gebruiksvergoeding, indien de oorzaak van deze ingreep te wijten is aan de gebruiknemer.
8. Indien gebruik van Lichtjes aan de Haven naar mening van gebruikgever onmogelijk is (of dreigt te worden) door tekortschieting van gebruiknemer kan de overeenkomst tussentijds door gebruikgever worden beëindigd of opgeschort. Gebruikgever is in deze situatie niet gehouden de gebruiknemer een vervangende ruimte aan te bieden. Tevens kan bij de gebruikgever geen aanspraak worden gemaakt op enige (geldelijke) vergoeding ter zake.
9. Zonder opgaaf van redenen kan gebruikgever een (toekomstige) gebruiknemer weigeren.
Artikel 4: Ter beschikkingstelling van Lichtjes aan de Haven
1. De ruimtes worden op uurbasis, dagdeel of dag, tegen een vergoeding door de gebruikgever aan de gebruiknemer ter beschikking gesteld.
a. Uur
b. Dagdeel: 09.00 – 13.00 uur / 13.00 – 17.00 uur / 19.00 – 23.00 uur
c. Dag: 09.00 – 17.00 uur
2. Gebruikgever behoudt zich het recht voor om bepaalde dagen en uren aan te wijzen waarop de gebruiknemer geen gebruik kan maken van de ruimten, ondanks reservering via de website. Gebruikgever zal dit minimaal twee maanden voorafgaande, per mail, laten weten.
3. Voorts behoudt gebruikgever zich te allen tijde het recht voor om in overleg met gebruiknemer vanwege (extreme) weersomstandigheden, herstelling of calamiteiten de ruimten (tijdelijk) onbruikbaar te verklaren. Gebruiknemer zal dan voor een door gebruikgever aan te geven periode geen gebruik mogen maken van de accommodatie en zal hiervoor in overleg vermindering krijgen op de te betalen gebruiksvergoeding.
4. Gebruikgever is bevoegd om, na kennisgeving richting gebruiknemer, wijzigingen aan de beschikbaar gestelde ruimten aan te brengen zonder tot enige schadeloosstelling aan gebruiknemer verplicht te zijn.
Artikel 5: Vergoeding
1. De vergoeding voor het gebruik van Lichtjes aan de Haven is gebaseerd op desbetreffend uur- dagdeel of dagtarief.
Artikel 6: Gebruik door gebruiknemer
1. Gebruiknemer zal Lichtjes aan de Haven alleen gebruiken ten behoeve van activiteiten zoals die zijn aangegeven bij de online reservering.
2. Gebruiknemer zal zich terzake van het gebruik van Lichtjes aan de Haven alsmede ter beschikking gestelde roerende en onroerende zaken dienen te gedragen in overeenstemming met de wet en hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt. Gebruiknemer zal hier – ook voor wat betreft door haar toegelaten derden – op toe zien.
3. Gebruiknemer heeft een actieve informatieplicht ten aanzien van eventuele onvolkomenheden. Indien hiervan sprake is dient de gebruiknemer de gebruikgever te informeren.
4. Gebruiknemer en/of door haar toegelaten derden dienen zich te houden aan aanwijzingen en/of instructies van de gebruikgever die in alle redelijkheid worden gesteld.
5. Gebruiknemer en/of door haar toegelaten derden mogen bij het gebruik van Lichtjes aan de Haven geen hinder of (geluids)overlast veroorzaken. Gebruiknemer ziet toe op naleving hiervan.
6. Het is gebruiknemer niet toegestaan om Lichtjes aan de Haven of een deel daarvan in gebruik te geven aan derden.
7. Het is gebruiknemer niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan Lichtjes aan de Haven.
8. Gebruiknemer draagt er zorg voor dat de ruimtes worden betreden zonder schoenen. Met uitzondering van de huur van een hele dag.
9. Gebruiknemer dient zelf te zorgen voor het voldoen aan alle vereisten, waaronder het beschikken over vergunningen, opleidingen, goedkeuringen en/of ontheffingen en dergelijke, voor de uitoefening van de door haar gewenste activiteiten.
10. Gebruiknemer wordt toegestaan om entreegelden, cursusgeld etc te heffen.
Artikel 7: Beheer en onderhoud
1. Gebruikgever draagt zorg voor het onderhoud en beheer ten aanzien van Lichtjes aan de Haven. Het onderhoud betreft zowel het dagelijks, regulier en groot onderhoud. Gebruikgever stelt de gebruiknemer tijdig op de hoogte van de te verrichten onderhoudswerkzaamheden.
2. Gebruikgever draagt zorg voor een kwalitatief verantwoorde ruimten.
3. Gebruiknemer draagt zorg voor maatregelen ter voorkoming van beschadiging van Lichtjes aan de Haven en de zich daarin bevindende materialen. De kosten die voor gebruikgever optreden voor reparatie c.q. vervanging bij beschadigingen die niet het gevolg zijn van normaal gebruik of waaruit blijkt dat voornoemde maatregelen niet of niet in voldoende mate zijn getroffen, komen voor rekening van gebruiknemer. Vandalisme door derden, buiten de verantwoordelijkheid van gebruiknemer om, is voor rekening en risico van gebruikgever (conform de eigendomsposities van partijen).
4. Gebruikgever is verantwoordelijk voor het reinigen en schoonhouden van Lichtjes aan de Haven.
5. Gebruiknemer draagt zorg voor maatregelen ter voorkoming van onevenredige vervuiling. De kosten die voor gebruikgever optreden bij schoonmaak van vuil of afval die niet het gevolg is van normaal gebruik of waaruit blijkt dat voornoemde maatregelen door gebruiknemer niet of niet in voldoende mate zijn getroffen, komen voor rekening van gebruiknemer.
6. Gebruiknemer levert de ruimtes veegschoon op, eventueel vaatwerk verzamelt in de keuken.
Artikel 8: Verboden gedragingen
1. Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door gebruiknemer dan wel diens bezoekers zal door gebruikgever:
a. degene die de schade/overlast veroorzaakt (tijdelijk) de toegang tot de Lichtjes aan de Haven worden ontzegd, een en ander afhankelijk van de aard van de schade/overlast;
b. van deze diefstal, vernieling of ernstige overlast aangifte worden gedaan bij de politie;
c. de schadeveroorzaker/overlastgever aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst door/van gebruikgever;
d. het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van gebruiknemer om derden die overlast veroorzaken de toegang te weigeren en/of aansprakelijk te stellen voor schade.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, kan de andere partij haar in gebreke stellen. De nalatige partij is echter onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim als nakoming van de desbetreffende verplichtingen, ook indien de overeengekomen termijn nog niet overschreden, blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk per aangetekende brief, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige partij in verzuim. De wederpartij is naar keuze bevoegd:
a. tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan;
b. nakoming van de overeenkomst te vorderen, tenzij de desbetreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.
2. De gebruiknemer is aansprakelijk voor iedere toerekenbare schade die tijdens of voortvloeiende uit het gebruik is ontstaan voor gebruikgever of voor derden.
3. Gebruikgever aanvaardt op geen enkelwijze aansprakelijkheid voor schade of letsel, noch van de gebruiknemer, noch van derden, in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die verband houdt met het gebruik van Lichtjes aan de Haven. De gebruiknemer vrijwaart de gebruikgever tegen alle aansprakelijkheid van derden in verband met de overeenkomst, tenzij het verband houdt met het handelen van gebruikgever.
4. Dit geldt niet indien en voor zover schade wordt toegebracht door gebruikgever of door een persoon of zaak waarvoor gebruikgever aansprakelijk is. Is in een dergelijk geval behalve gebruikgever ook de gebruiknemer aansprakelijk, dan draagt deze alleen de schade voor zover zij daartoe zelf aansprakelijk is.
5. Schuld, nalatigheid en toerekenbare tekortkoming van personen aan wie de toegang tot Lichtjes aan de Haven niet uitdrukkelijk door of namens de gebruiknemer is verboden, wordt aan de gebruiknemer toegerekend.
6. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade. Zij vrijwaart de andere partij voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van bedoeld tekortschieten.
7. De kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, waaronder in ieder geval begrepen zijn incassokosten en kosten van rechtskundige bijstand, gemaakt in verband met de niet-nakoming en/of overtreding door de partij die in gebreke blijft, zijn voor rekening van die partij, met uitzondering van de ingevolge een rechtelijke beslissing door de wederpartij te betalen proceskosten.
Artikel 10: Einde van de overeenkomst
1. De overeenkomst eindigt zonder dat een opzegging, ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of wat voor (rechts)handeling dan ook nodig zal zijn:
a. In het geval van faillissement van gebruikgever of gebruiknemer;
b. Bij eigen aangifte tot faillietverklaring door gebruikgever of gebruiknemer;
c. Bij een verzoek of vordering tot faillietverklaring van gebruikgever of gebruiknemer (door derden);
d. Bij een aanvraag tot het verkrijgen van surséance van betaling van/door gebruikgever of gebruiknemer;
e. In het geval executoriaal beslag op activa van gebruiknemer wordt gelegd of een op de activa gelegd conservatoir beslag overgaat in een executoriaal beslag;
f. In het geval van verlies van rechtspersoonlijkheid, ontbinding of liquidatie van gebruikgever of gebruiknemer;
2. Gebruikgever dan wel gebruiknemer doet reeds nu voor alsdan (de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen) afstand van alle rechten die zij krachtens de overeenkomst jegens de wederpartij geldend kan maken. Voornoemde afstandverklaring kwalificeert als een rechtshandeling onder opschortende voorwaarde hetgeen inhoudt dat door het intreden van een gebeurtenis als bedoeld onder lid 1 sub a tot en met g van dit artikel de opschortende voorwaarde in vervulling is gegaan en de rechtshandeling en daarmee de afstandsverklaring voltooid is.
3. Gebruiknemer verbindt zich jegens de gebruikgever deze adequaat op de hoogte te houden omtrent (eventuele) ontwikkelingen die betrekking (kunnen) hebben op de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen. Voorts verbindt gebruiknemer zich jegens de gebruikgever deze binnen 24 uur adequaat op de hoogte te brengen van het zich voordoen van een omstandigheid c.q. een geval als genoemd in lid 1 van dit artikel.
4. Wanneer gebruikgever constateert dat de activiteiten van gebruiknemer niet overeenkomen met de identiteit die gebruikgever nastreeft, kan zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbonden worden.
Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
3. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen geschillen ter zake van de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen overeenkomen.
4. Er is sprake van een geschil, indien een der partijen zulks in een aangetekende brief aan de wederpartij kenbaar maakt.
Artikel 12: Algemene bepalingen
1. Partijen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade wegens onvoorziene omstandigheden ten gevolge van verandering in de wet- en/of regelgeving.
2. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen overleg voeren over de
uitvoering van de overeenkomst.
3. Kennisgevingen die partijen op grond van de overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze door daartoe bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd.